Kontakty

Ochrana osobních údajů

Informace pro uživatele služeb Centra adiktologické prevence, o.p.s. o zpracování osobních údajů:

Centrum adiktologické prevence je obecně prospěšnou společností, jejímž hlavním úkolem je poskytování služeb sociální prevence ve smyslu zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách a výkon pověření sociálně právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu služeb specifické primární prevence. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů zkráceně GDPR) 

Při využívání našich služeb, které jsou poskytovány anonymně nebo anonymizovaně, nezpracováváme osobní údaje, které by mohly sloužit k Vaší identifikaci. V případě, že máte zájem o ostatní služby poskytované Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. nebo je již využíváte, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem Vašich osobních údajů je Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Tylova 707/20, 301 00 Plzeň, IČ: 25232142, telefon: +420 377 421 034, e-mail: management@cppt.cz, datová schránka: hwarptc 


Proč a jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovány? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány zejména na základě přípravy, uzavření a plnění Smlouvy o poskytování služeb a následně plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (v platném znění), zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (v platném znění), a zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (v platném znění). 

Na tomto základě jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytování konkrétní služby. Rozsah rozhodných údajů se liší dle charakteru konkrétní využívané služby a je vždy stanoven ve Smlouvě o poskytování služeb nebo dokumentech sloužících k přípravě Smlouvy (například Žádost o poskytnutí služeb). 

V některých případech Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů výše neuvedených (například za účelem výzkumné činnosti, presentace výsledků naší práce a podobně). Takový souhlas vždy obsahuje jasně formulovaný rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování. Pokud se jej rozhodnete nám udělit, jedná se vždy o svobodný, konkrétní informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle. Tento souhlas máte možnost kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nebo jeho neudělení nemá vliv a poskytování služeb. 


Jak jsou vaše osobní údaje zpracovány? 

Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Pokud bychom obdrželi Vše osobní údaje z jiného důvěryhodného zdroje, jsme povinni Vás o tom informovat. Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném k poskytování služeb a uchovávány v listinné podobě v osobních složkách v uzamykatelných kartotékách a v elektronické podobě v lokacích chráněných přístupovým heslem. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu v závislosti na účelu zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje buďto zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (v platném znění). 

Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování našich služeb nedochází k automatizovanému zpracovávání ani automatizovanému rozhodování vedoucímu k úkonům či rozhodnutím, která by zasahovala do Vašich práv či oprávněných zájmů. 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho rozhodnutí mohou být předány Vaše osobní údaje dalším osobám. Jde zejména o Vaše rodinné příslušníky či Vámi určené osoby. Způsob a rozsah takto předávaných údajů máte možnost upravit v rámci Smlouvy o poskytování služeb. 

Pokud k tomu udělíte souhlas, mohou být Vaše údaje ve stanoveném rozsahu zpřístupněny studentům a kolegům konajícím ve službách správce odborné stáže. 

V některých případech jsme povinni předat Vaše údaje na základě právních předpisů příslušným státním institucím, například Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (v platném znění). O takové situaci budete vždy informováni v rámci Smlouvy o poskytování služeb.

 Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 


Jaká máte ke zpracovaným údajům práva? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a účelu jejich zpracování, na jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti jejich zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva dle platného obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Svá práva, požadavky, a dotazy uplatňujte prosím vždy u vedoucího pracovníka služby, kterou využíváte, případně u ředitele společnosti. 

Vaše požadavky a potřeby budou řádně vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí souhlasit, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square